RV-Lattiat - Kun lattian on oltava kestävä

Luotettavaa lattiapinnoitusta

Tarvit­setko lattia­pin­noi­tusta, jolta vaaditaan parempaa mekaa­nista ja kemial­lista kestä­vyyttä, veden­pi­tä­vyyttä, sähköisiä ominai­suuksia sekä hygienisuutta?

RV-Lattiat hoitaa akryyli‑, epoksi- ja uretaa­ni­lat­tia­pin­noi­tukset 30 vuoden ammat­ti­tai­dolla. Teemme lattioita kohteisiin, joissa lattialta vaaditaan yhtä tai useampaa erityi­so­mai­suutta. Näitä voivat olla parempi mekaa­ninen kestävyys, kemial­linen kestävyys, veden­pi­tävyys, sähköisiä omainai­suuksia (ESD) tai hygie­ni­suutta. Tällaisia kohteita löytyy elintar­vi­ke­teol­li­suu­desta, sairaa­loista,​​ liike­ti­loista sekä yksityis­hen­ki­löiden kotoa. Lattia­pin­noi­tus­koh­teena onkin usein keittiö, tuotan­totila, kylpy­huone sekä sauna tai autotalli.

Teemme pinnoi­tus­töitä kaiken kokoisiin kohteisiin.​ Palve­lemme yrityksiä,​​ yksityisiä sekä julkisia organi­saa­tioita. Olemme muun muassa tehneet lattia­pin­noi­tus­töitä usealle sairaa­lalle, ​​terveys­kes­kuk­selle, ​​oppilai­tok­selle, päivä­ko­dille, vanhain­ko­dille, puolustus​voimille, hotel­lille sekä elintarviketeollisuudelle.

Kestävät materiaalit

Urjadur-akryy­li­lattia soveltuu erinomai­sesti kohteisiin, joissa vaaditaan kestä­vyyttä ja hygie­ni­suutta, kuten elintar­vik­keiden tuotan­to­ti­loihin, suurkeit­tiöihin ja sosiaa­li­ti­loihin. Akryy­li­lattia sopii myös kotiin saunan ja pesuhuoneen lattia­pin­noi­teeksi. Kestä­vyy­tensä ansiosta sitä käytetään myös autotal­leissa sekä varas­to­ti­loissa. Akryyli ei sisällä ​haihtuvia orgaa­nisia yhdis­teitä (VOC).

​​Nopea asennus

Lyhyen kuivu­mi­sai­kansa johdosta akryy­li­lat­tia­pin­noite on nopea asentaa. Tämä mahdol­listaa lyhyet katkokset tilojen käytössä, joten tuotannon seisok­kiaika saadaan minimoitua. Akryy­li­lat­tia­pin­noite on mahdol­lista asentaa alhai­sissa lämpö­ti­loissa, pinnan lämpö­tilan pitää olla vähintään 3 ​⁰C​ ja ilman suhteel­lisen kosteuden alle 80 %.

​Värivaihtoehdot

Itse akryyli on väritön. Pinnoi­tuksen väri muodostuu pinnoit­teeseen sekoi­tet­ta­vasta värihiekkaseoksesta.

Luonnonruskea

Luonnon­ruskea

Tummanharmaa

Tumman­harmaa

Vaaleanruskea

Vaalean­ruskea

Keltainen

Keltainen

Vihreä

Vihreä

Sininen

Sininen

Punainen

Punainen

Vaaleanharmaa

Vaalean­harmaa

Työkohteitamme eri puolilla Pirkanmaata

Vuosien aikana olemme tehneet lattian­pin­noi­tus­töitä valtiolle, kunnille, yrityk­selle sekä yksityi­sille asiakkaille.

Asiak­kai­tamme ovat mm. Tampere Talo, Tampereen yliopis­tol­linen sairaala TAYS, Kaupin pinta­ve­si­laitos, Koivis­ton­kylän päiväkoti, Etelä-Hervannan koulu, TREDU, Hakkarin koulu sekä Museo­keskus Vapriikki.

Ota yhteyttä

Kun tarvitset erikois­lat­tia­pin­noi­tusta, ota yhteyttä myyntiimme.
Yhdessä asian­tun­ti­jamme kanssa valit­semme sinulle sopivan lattiapinnoitteen.

Soita nyt: 0400 741463

tai lähetä sähkö­postia myynti@rv-lattiat.fi.